Lågt blodtryck

I många länder anses lågt blodtryck vara ett tecken på utmärkt hälsa. Detta är sant om man associerar sin hälsa utifrån att lågt blodtryck minskar riskerna för stroke och hjärtattack. I andra länder, såsom i Tyskland, anses lågt blodtryck att få svaghet och trötthet som följd. En studie av 254 friska banktjänstemän på Irland har visat hur vanligt det är med lågt blodtryck hos befolkningen i stort.

Alla de som deltog i studien förseddes med blodtrycksmätare. Denna mätare hade de på sig under ett helt dygn. Var trettionde minut under hela dygnet mättes blodtrycket. Lågt blodtryck definierades som de lägsta fem procenten av alla mätningar sammantagna. Detta gav i genomsnitt nivåer på 115/70 mmHg för män under dagen, och 105/65 för kvinnor (kvinnor har i regel lägre blodtryck än män).

Motsvarande värden under natten var 97/56 för män och 92/52 för kvinnor. För båda könen gällde också att två uppmätningar av lågt blodtryck (vilket är under de värden som nämndes ovan) under dagen var vanliga för 59 procent av kvinnorna och 43 procent av männen. 5 procent av varje kön hade ett genomsnittligt värde under gränserna. Kvinnor med lågt blodtryck var oftare kortare och vägde mindre än kvinnor med högre blodtryck. Likväl fanns det ingen koppling mellan kroppsstorlek och lågt blodtryck när det gällde män.

Syftet med denna studie var inte att se efter om lågt blodtryck hade symptom. Snarare ville man undersöka hur vanligt förekommande det var att befolkningen uppvisar inslag av lågt blodtryck under en vanlig dag. Den största upptäckten var att ungefär hälften av den friska befolkningen har inslag av lågt blodtryck som vara under minst en timme. Detta fenomen, inslag av lågt blodtryck, var också vanligare hos kvinnor än män. Självklart är definitionen av vad lågt blodtryck är något godtycklig.

Resultatet av undersökningen understryker den normala variationen i blodtryck som inträffar hos oss alla. Andra studier har försökt förfäkta att lågt blodtryck kan associeras med trötthet, svaghet och depression. Detta skulle också ge en djupare förståelse till syndromet ”kronisk trötthet” vilket än så länge inte är särskilt väl undersökt. Men än så länge vet man inte med säkerhet om lågt blodtryck faktiskt orsakar någon av dessa symptom.

Lågt blodtryck är synnerligen ett intressant ämne och det är relativt många inblandade som forskar kring lågt blodtryck även om det ofta får stå tillbaka för artiklar om högt blodtryck.

 

Lågt blodtryck som gravid

Många människor lider av lågt blodtryck, i synnerhet kvinnor. Ett lågt blodtryck leder ofta till att man känner sig yr och svimmar. Saker som direkt orsakar ett lågt blodtryck är värme, när du går upp ur badet, har för varma kläder på dig i solen, att inte dricka tillräckligt mycket samt att stå upp under långa perioder.

Lågt blodtryck anses inte vara en sjukdom överallt. Om du går på p-piller höjs ditt blodtryck. Därför är symptomen från lågt blodtryck vanliga när man slutar ta p-piller. Kvinnor producerar också ett hormon under graviditeten som vidgar blodkärlen något vilket kan leda till illamående. För att undvika detta kan man ta på sig ett par elastiska strumpor vilket trycker ihop kärlen.

Att träna förbättrar dina reflexer, vilket i sin tur hjälper till att hålla blodtrycket på en bra nivå. Res dig inte hastigt och försök undvika att bli alltför varm när du är gravid. Drick lite mer än vanligt när du är gravid. Ha gärna lite extra salt på maten, men inte för mycket, då detta kan skada bebisen. Detta är bra tips om du har lågt blodtryck i samband med graviditeten.

 

Normalt blodtryck

Vad som anses vara normalt blodtryck varierar med ålder och ditt allmäntillstånd. Det är vanligtvis så att blodtrycket ökar i takt med att du blir äldre. Som tummregel säger man att det systoliska (högsta) trycket är normalt när det är 100 + ålder. Till exempel bör en fyrtioåring ha ett blodtryck 100+40= 140 mmHg, en sextioåring 100+60= 160 mmHg. Det är bara läkaren som ställer diagnos om ditt blodtryck är normalt och om det behöver behandlas.

Likväl finns det inget absolut värde för vad som anses vara högt eller lågt blodtryck. För diabetiker gäller dock generellt lägre värden. Det är viktigt att blodtrycket mäts i vila under lugna förhållanden. Blodtryck är en av de saker som alla någon gång oroar sig över. Precis som kolesterol, kan ett högt blodtryck leda till att hjärtat skadas och att din cirkulation blir sämre. Likväl är högt blodtryck inget du bör få panik över. Det kan nämligen i sig höja ditt blodtryck.

Ångest och stress är två faktorer som kan få ditt normala blodtryck att stiga. Det finns också ganska enkla metoder om ditt blodtryck har stigit från det normala. Att minska på saltet, dricka mindre kaffe samt att lära dig att slappna av kan sänka ditt blodtryck tillbaka till en normal nivå. Idrott är ett mycket bra sätt att hålla ett normalt blodtryck.

Samtidigt stärker det också ditt hjärta. Så, genom att äta rätt och motionera kan man hålla sitt blodtryck på en normal nivå. För många människor är det dock väldigt svårt att bejaka de faktorer som bibehåller ett normalt blodtryck. Det finns de som kämpar ett helt liv med att äta rätt och motionera lagom mycket.

I det dagliga livet varierar blodtrycket beroende på kroppens behov. Vid fysisk aktivitet stiger trycket och i vila sjunker det. Psykisk anspänning och stress ger också högre blodtryck.

 

Systoliskt blodtryck

Det systoliska blodtrycket är det högsta talet när man läser av blodtrycket och representerar trycket i artärerna as när hjärtat dras samman och blod pumpas ut i artärerna. Ett systoliskt blodtryck som ligger högre än 140 mmHg anses vanligtvis vara högt. Detta i synnerhet då det associeras med ett diastoliskt blodtryck som ligger över 90. Isolerad systolisk hypertension är, således, definierad som ett tryck över 140 mmHg med ett diastolisk tryck som fortfarande är under 90.

Denna åkomma drabbar i första hand äldre människor och karaktäriseras av ett ökat pulstryck. Pulstrycket definieras som skillnaden mellan det systoliska och det diastoliska trycket. Ett ökat systoliskt tryck, vilket inte medför ett ökat diastoliskt tryck, vilket händer vid en isolerad systolisk hypertension ökar därmed pulstrycket. De sammantryckta artärerna bidrar också till ett ökat pulstryck. Då det tidigare ansågs harmlöst, menar man idag att ett ökat tryck på pulsen leder till problem med hälsan.

Med andra ord är ett högt pulstryck ett tecken på att det finns en möjlighet att inre organ i förlängningen kommer att ta skada  Således anses isolerad systolisk hypertension vara associerad med en ökad framtida risk för ett förstorat hjärta, en myocardial infarkt och stroke, vilket i förlängningen får en dödlig utgång. Medicinska studier har visat att patienter med isolerad systolisk hypertension som får det systoliska blodtrycket sänkt med minst 20 mm, till en nivå på 160 mmHg, inte riskerar att drabbas av dessa sjukdomar i lika stor utsträckning.

Hoppas att artikeln om Systoliskt blodtryck har varit informativ och hjälp dig i jakten på  information gällande blodtrycket.

 

Undertryck

Om man har ett undertryck som är högre än 90 eller ett övertryck som är högre än 140 är blodtrycket för högt i de flesta fall. En del forskare anser, att ett undertryck mellan 85 och 90 är något för högt. Detta innebär, att det inte finns några exakta kriterier för hypertoni och läkarnas opinioner kan gå isär om vems blodtryck i gränsfall kräver behandling eller icke.

 

Hur mäts blodtrycket?

Blodtrycket är det cirkulerande blodets tryck på väggarna i blodkärlen. För att ange trycket använder man ett mått som kallas millimeter kvicksilver (mmHg).

Du vet kanske att blodtrycket anges med två olika värden med ett snedstreck emellan, till exempel 120/80 mmHg. Då säger man att blodtrycket är ”etthundratjugo genom åttio”.

 

Vad betyder siffrorna?

Det första värdet anger trycket i blodkärlen i det ögonblick då hjärtat pumpar ut blodet, det så kallade övertrycket. Det andra värdet visar undertrycket, alltså hur högt trycket är mellan hjärtslagen.

Det optimala blodtrycket för en person i vila bör ligga under 120/80 mmHg. Gränsen för vad som anses farligt högt går vid 140/90 mmHg. Men blodtrycket ska även vägas samman med andra faktorer. Vissa personer behöver få ner blodtrycket ännu läger än så.